dijous, 15 de desembre de 2011

Conte tradicional "Els tres porquets"

Aquest conte tradcional és una producció feta amb els nins a classe. En tot moment els alumnes partcicpen i poden escoltar els resultats i les possibles modificacions o variants.
Treballem l'expressió oral, escrita, el treball cooperatiu, normes de convivència. Com també es fa servir les TIC/TAC.
diumenge, 11 de desembre de 2011

NATURALESA DEL SO


S'han treballant les següents competències: linguística, tractament de la informació i competència digital i aprendre a aprende.
No he treballat aquest material a classe amb el meu alumnat del present curs perquè les seves característiques del cicle formatiu no m'ho han permès.


Els invents

Els alumnes de 4tB de Primària del CEIP Gabriel Janer Manila, han elaborat un treball sobre els invents que emprem cada dia a classe (la motxilla, el llapis. la goma...), que ens diu qui el va inventar, on, quan, per a què serveix i els seus canvis. Ells són els que han cercat la informació i les veus dels autors de la feina són les enregistrades.

dimecres, 7 de desembre de 2011

Auchwitz, la infàmia més inhumana.

S'ha utilitzat per a introduir de forma original i força interessant l'Holocaust, el Nazisme i la infàmia de l'extermini de jueus a Europa abans i durant la Segona Guerra Mundial.
 
Descriu amb gran detall el tractament de deshumanització al que eren sotmesos tots els presoners i recrea l'ambient sòrdid i brutal dels camps, i resulta de gran impacte als alumnes, que poden adonar-se'n del que veritablement representa l'experiència que varen viure tants milions de persones que, finalment, acabaren morint segons el procediment descrit al text.
 
Especialment adreçat per a alumnes de 4t ESO (Història) i 1r Batxillerat (Història del Món Contemporani).

Programa de Radio "Eivissa Top 10 Radio"

Competències bàsiques:
aquesta activitat és una activitat molt idònia per treballar diverses competències com: la lingüística (per l’elaboració i redacció de les entrevistes, notícies i seccions diverses; i sobretot per treballar la comprensió oral, ja que permet millorar l’entonació i expressió dels alumnes en diferents registres); la competència d’aprendre a aprendre (pel fet de treballar en grups i la necessitat de coordinar esforços) i la competència artística (permet treballar certs conceptes treballats a l’aula i fomentar la recerca d’informació de diferents estils musicals, per oferir a l’alumne una àmplia visió del món musical actual).

Nivell: 1r ESO

Característiques del grup:
El contingut escollit per l’elaboració del projecte d’àudio és la secció d’entrevistes del programa musical de radio q estan elaborant durant el curs els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Balàfia (Eivissa) dins l’assignatura de Música.


Temporalització: 4 sessions

Planificació i desenvolupament:
Durant aquest curs els alumnes estan elaborant un programa de radio musical en diferents grups i on es treballen diferents seccions: entrevistes, noticies, llista de les cançons més escoltades, novetats, concursos (per guanyar entrades per concerts, camisetes i merchandising dels grups de moda), anuncis publicitaris, etc. Els alumnes han d’inventar en grups de 4 persones el nom del seu programa musical, on han de determinar la tendència musical d’aquesta, si ho faran de música electrònica, pop-rock, etc.
El fragment enregistrat s'ha treballat en 4 sessions: una primera sessió de planificació de cada grup i del contingut de cada emisora. Una segona sessió on han elaborat la primera secció del programa, l'entrevista a un artista conegut. En el cas del treball enregistrat és una entrevista a l'artista de moda Bruno Mars. Ells mateixos han redactat les preguntes i han fet una recerca de les respotes a internet. Una tercera sessió va correspondre a l'enregistrament de l'entrevista amb els propis alumnes. I una quarta sessió on han ajudat a la professora a dur a terme efectes de so i l'introducció de música de fons.

Valoració de l’aplicació:
La realització d'aquesta activitat ha resultat molt positiva per treballar la dinàmica de grups, el tractament de les TIC dins l'aula i per motivar a l'alumnat en dur a terme creacions musicals i radiofòniques pròpies. Han pogut treballar aspectes relacionats amb el so i les seves variants, un treball molt relacionat amb els primers conceptes estudiats en aquest trimestre.
La caputxeta vermella


El títol del conte es deu a què la protagonista sempre duu una caputxa vermella. El relat marca la contraposició entre el poble segur i el bosc perillós.
És un conte de transmissió oral. Charles Perrault va ser el primer que el va incloure en un volum de contes i posteriorment els germans Grimm varen fer la nova versió, que es relata a continuació.

dimarts, 6 de desembre de 2011

Los elefantes equilibristas

Projecte del taller de Contes digitals duit a terme amb alumnes de 6è de primària sobre contes de Gianni Rodari en llengua castellana. Aquesta gravació ha de formar part d'un muntatge audiovisual fet amb els dibuixos dels alumnes que han escanejat i muntats en un power point del qual aquesta serà la "banda sonora". Els ha costat molt perqe son alumnes amb dislèxia que han tingut que treballar el text escollit i preparar-lo amb antelació per superar les dificultats en la lectura en veu alta.
Treballa les competències en comunicació lingüística, tractament de la informació i competència digital, cultural i artística i aprendre a aprendre.

la cigala i la formiga

activitat a fer amb els alumnes d'eso
treballa la copètencia digital i la lingüística

Els tres porquets

S'han treballant les següents competències: linguística, cultural i artística, tractament de la informació i competència digital i aprendre a aprende.

No s'ha pogut fer la activitat amb l'alumnat ja que s'espera poder fer servir el tractament del so durant la segona avaluació pels alumnes d'informàtica de 4t.

La valoració és molt possitiva, ja que es bastant senzill fer-la i crec que els alumnes ho poden trobar molt interessant.


Conte "El peixet d'or"

dilluns, 5 de desembre de 2011

el lleó i el ratolí

Les competències que treballa són:
Competència lingüística, la digital, la d'autonomia i iniciativa personal

Els alumnes cerquen el test, el graben, li posen efectes i música de tal manera que aconsegueixen els efectes desitjats i treballes totes les cracterítiques relacionades amb el só que permet desenvolupar el programa

GRAVACIÓ: LA HIGIENE.


La gravació que han realitzat els alumnes de 5è forma part de tres projectes del centre:
 • Programació de TIC del 3r cicle.
 • Monogràfic “Bon dia i salut!” que es desenvolupa al centre.
 • Projecte “Què sona a Puig d'en Valls?”.
En les sessions de TIC programades,els alumnes han de fer un power point sobre la higiene amb la col·laboració del tutor/a al tercer cicle. Un grup de 8 alumnes de 5è A i B han realitzat la gravació del que formarà part del power point..
Els alumnes han realitzat la gravació de:
  • Text.
  • Efectes especials.
  • Música de fons.

Al final de power point s'incorporarà la gravació.

Aquesta gravació la incorporaran al bloc del TIC per a que els companys d'altres cicles la puguin escoltar.

El temade la higiene forma part del monogràfic del centre "bon dia i salut!"
Setembre-octubre: Alimentació.
Novembre-desembre: Hàbits d'higiene:
   • Infantil rutines a casa.
   • Primer cicle, rutines a l'escola.
   • Segons cicle, els polls la seua prevenció i eliminació.
   • Tercer cicle, la higiene i els olors corporals en aquesta edat.
    El power point elaborat s'ha de penjar en la pàgina web de l'escola.
La música de fons forma part del projecte “Què sona a Puig d'en Valls?”
  • Cada tres setmanes es treballa un compositor o grup i la seua producció.
  • Al mes d'octubre treballàrem Ressonadors i la cançó glossada, hi va haver una participació de Ressonadors a l'escola i els alumnes preparàrem “Anàrem a Sant Miquel” cançó popular d'Eivissa que sona amb boca closa durant la gravació.

La gravació s'ha realitzat en dues sessions de 45 minuts.

COMPETÈNCIES TREBALLADES:

  • Competència lingüística:
    Comunicació oral.
  1.2- Parlar per que altres escoltin i comprenguin
.- Habilitats per produir textos orals adequats en diferents situacions i amb diferents finalitats
.- Acceptar la comunicació als contextos.
          .- Desenvolupar-se en contextos diferents al propi.
    .- Adoptar decisions.
    .- Conviure.
     .- Disfrutar escoltant, llegint o expressant-se de forma oral-escrita.

Competència coneixemnt i interacció amb el món físic.

MILLORA I PRESERVACIÓ DE LES CONDICIONS DE VIDA PRÒPIA, DELS ALTRES I DE LA RESTA D’ESSERS VIUS.
.- Pràctica de valors. Dirigida a la millora i preservació de les condicions de la pròpia vida, de les altres persones i de la resta dels éssers vius.
      ,. Habilitats per actuar adequadament en diferents àmbits de la vida i del coneixement i per utilitzar els coneixements i els procediments al servei de les pràctiques que contribueixen a protegir el medi ambient i la salut.
..- La protecció de la salut, tant individual com col·lectiva.
.- Interioritzar els elements clau de la qualitat de vida de les persones.
Tractament de la informació i competència digital
1.- Emprar les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se, crcar, obtenir, processar i comunicar informació.
.- Coneixement i aplicació dels elements i de les ferramentes tècniques.
,. Habilitats per conèixer, seleccionar, tractar i utilitzar diferents ferramentes tecnològiques i les aplicacions i els elements principals d’un ordinador.
,. Accedir a la informació utilitzant tècniques i estratègies específiques.
.- Cercar, seleccionar, registrar, tractar i analitzar la informació.
.- Manejar estratègies per identificar i resoldre problemes habituals de software i hardware.
.- Fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles.
2.- Recerca i tractament de la informació
.- Dominar i aplicar en diferents situacions i contextos llenguatges específics bàsics: textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor.
.- Dominar les pautes de descodificació i transferència.
.- Aplicar en diferents situacions i contextos els diferents situacions i contextos
3.- Transformar la informació en coneixement.
Coneixement i aplicació.
- Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la, fer inferències i deduccions de diferents nivells de complexitat.
- Resoldre problemes de forma real de manera eficient.
- Prendre decisions.
- Treballar en entorns cooperatius.
- Aconseguir objectius i metes d’aprenentatge, treball i oci.
- Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques en funció de la seua utilitat per emprendre tasques.
- Processar i gestionar adequadament la informació.
- Comprendre i integrar la informació.

Comunicar la informació.
- Comunicar la informació i els coneixements.
- Usar les tecnologies de la informació i la comunicació com elements essencials per informar-se, aprendre i comunicar-se.
- Emprar diferents recursos expressius a més de les TICs.
- Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació com instrument de treball intel·lectual.
- Generar creacions responsables i creatives.
Competència cultural i artística

- Disposar d’habilitats de pensament, perceptives i comunicatives , de sensibilitat i sentit estètic per poder comprendre les manifestacions artístiques, valorar-les, emocionar-se i disfrutra-les.
- Tenir coneixement bàsic de les tècniques, recursos i codis dels diferents llenguatges artístics.
- Valorar la diversitat cultural.Estimar la creativitat en els diferents mitjans artístics: música, literatura, arts visuals i escèniques, arts populars.
- Desenvolupar habilitats de cooperació i de la realització d’experiències artístiques compartides per aconseguir un resultat final i valorar les aportacions pròpies i ajenes.
- Posar en funcionament la iniciativa, la imaginació, la creativitat per expressar-se mitjançant codis artístics.

Competència per aprendre a aprendre
1.1.-Coneixement de les pròpies capacitats intelectuals, emocionals i físiques.
Habilitats per:
- Valorar-se a sí mateix, tenir confiança en les seues possibilitats, actuar amb perseverança i decisió al tractar feines i assumir responsabilitats.
- Tenir consciència de les capacitats d’aprenentatge: atenció, concentració, memòria, comprensió i expressió lingüística, motivació de logros, etc
1.2.- Motivació i sentiment de competència personal.
Habilitats per:
- Identificar l’aprenentatge i el sebre com una necessitat que és necessària satisfer a través de la curiositat i el gust per aprendre i per compartir aquest aprenentatge.
- Conèixer les pròpies possibilitats i carències, treure profit de les primeres i motivar-se per superar les segones.
- Confiar amb un mateix.
.- Tenir una actitud positiva cap el canvi i la innovació.
Competència autonomia personal.
1.1.- Coneixement i confiança en si mateix i la pràctica de valors.
Habilitats per:
- Valorar-se a sí mateix i analitzar les possibilitats i limitacions.
- Tenir confiança en els pròpies possibilitats.
- Actuar amb perseverança i decisió en l’abordatge de tarees.
- Assumir riscs i i responsabilitats.
- Comprendre i actuar lliurement amb valors personals i socials democràtics.
- Tenir una visió estratègica dels rectes i de les oportunitats.

LA LLAR (microconte)


* Activitat no enregistrada amb alumnes.
Aquest text forma part d’una pràctica inclosa a un treball (inèdit) que es titula: L’educació intercultural a través de les practiques de dramatització. Es proposen un conjunt d’activitats pensades i estructurades per tractar la interculturalitat dins l'aula des d'una perspectiva vivencial, lúdica, participativa... és a dir, a través del teatre.
Aquesta activitat responia a una fase avançada del procés. A l’aspecte intercultural es tractava d’ampliar mirades, de veure situacions aparentment allunyades en l’espai i el temps que reflectien o reflecteixen situacions de marginació, persecució, allunyament forçós d’un espai, una llar, etc. En molt de casos això ha produït i  produeix desplaçaments massius de població, refugiats i exiliats. En aquest relat la referència a l’holocaust jueu pel nazisme pareix clara, però podria ser un camp de refugiats actual a qualsevol lloc del món. A l’aspecte teatral jugarien  a la lectura, a la introducció de diferents veus (narrador, mare, nina), a representar l’escena construint els personatges, un espai, un context. Però també, a debatre sobre on eren i per què, quina era la destinació del tren, com podia continuar la història i en un final (possible, probable, ideal, etc.)
La pràctica amb l'Audacity obriria una nova possibilitat de treball, pel fet d'enregistrar diferents veus, accents i tonalitats i, naturalment, d'estructurar propostes creatives diferenciades; així com treballar els sons i la música en directe. 
Mantenim que seria més important el procés, el treball en equip, que el resultat, però aquest tipus d'enregistrament permeten apreciar un resultat final a curt termini i per tothom a la vegada. Depenent de la situació i interessos del grup es podria avançar cap a formats de ràdio-novel·la. 

diumenge, 4 de desembre de 2011

Tres al·lotes fines

Titol : Tres al·lotes fines (Rondaia mallorquina recollida per Mn Antoni Mª Alcover)

Competències treballades:

- Competència lingüística.
- Competència cultural i artística.
- Competència del tractament de la informació i competència digital.
- Competència d'aprendre a aprendre.
- Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Alumnat: Alumnat de 1er d'ESO amb mancances tant a l'expressió com a la comprensióoral de la llengua catalana.

Justificació: Aquesta activitat està pensada per treballar amb aquells alumnes que presenten dificultats a l'expressió i comprensió oral,puguin així treballar a partir de textes breus, divertits i entretenguts aquestes parts del llenguatge,al mateix temps que poden treballar altres competències com ara la digital, cultural, aprendre a aprendre...

Temporalització: Una primera sessió per llegir i escollir la rondaia que s'acordi,una segona sessió per preparar l'activitat ( selecció dels personatges,renous, de fons i música de fons) i una tercera sessió per a dur a terme la gravació.

Valoració de l'activitat. L'activitat no és gaire dificil , la dificultat està en la sincronia de veus, música i renous de fons, però això s'assoleix amb la pràctica.