diumenge, 4 de desembre de 2011

Tres al·lotes fines

Titol : Tres al·lotes fines (Rondaia mallorquina recollida per Mn Antoni Mª Alcover)

Competències treballades:

- Competència lingüística.
- Competència cultural i artística.
- Competència del tractament de la informació i competència digital.
- Competència d'aprendre a aprendre.
- Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Alumnat: Alumnat de 1er d'ESO amb mancances tant a l'expressió com a la comprensióoral de la llengua catalana.

Justificació: Aquesta activitat està pensada per treballar amb aquells alumnes que presenten dificultats a l'expressió i comprensió oral,puguin així treballar a partir de textes breus, divertits i entretenguts aquestes parts del llenguatge,al mateix temps que poden treballar altres competències com ara la digital, cultural, aprendre a aprendre...

Temporalització: Una primera sessió per llegir i escollir la rondaia que s'acordi,una segona sessió per preparar l'activitat ( selecció dels personatges,renous, de fons i música de fons) i una tercera sessió per a dur a terme la gravació.

Valoració de l'activitat. L'activitat no és gaire dificil , la dificultat està en la sincronia de veus, música i renous de fons, però això s'assoleix amb la pràctica.