dijous, 15 de desembre de 2011

Conte tradicional "Els tres porquets"

Aquest conte tradcional és una producció feta amb els nins a classe. En tot moment els alumnes partcicpen i poden escoltar els resultats i les possibles modificacions o variants.
Treballem l'expressió oral, escrita, el treball cooperatiu, normes de convivència. Com també es fa servir les TIC/TAC.
diumenge, 11 de desembre de 2011

NATURALESA DEL SO


S'han treballant les següents competències: linguística, tractament de la informació i competència digital i aprendre a aprende.
No he treballat aquest material a classe amb el meu alumnat del present curs perquè les seves característiques del cicle formatiu no m'ho han permès.


Els invents

Els alumnes de 4tB de Primària del CEIP Gabriel Janer Manila, han elaborat un treball sobre els invents que emprem cada dia a classe (la motxilla, el llapis. la goma...), que ens diu qui el va inventar, on, quan, per a què serveix i els seus canvis. Ells són els que han cercat la informació i les veus dels autors de la feina són les enregistrades.

dimecres, 7 de desembre de 2011

Auchwitz, la infàmia més inhumana.

S'ha utilitzat per a introduir de forma original i força interessant l'Holocaust, el Nazisme i la infàmia de l'extermini de jueus a Europa abans i durant la Segona Guerra Mundial.
 
Descriu amb gran detall el tractament de deshumanització al que eren sotmesos tots els presoners i recrea l'ambient sòrdid i brutal dels camps, i resulta de gran impacte als alumnes, que poden adonar-se'n del que veritablement representa l'experiència que varen viure tants milions de persones que, finalment, acabaren morint segons el procediment descrit al text.
 
Especialment adreçat per a alumnes de 4t ESO (Història) i 1r Batxillerat (Història del Món Contemporani).

Programa de Radio "Eivissa Top 10 Radio"

Competències bàsiques:
aquesta activitat és una activitat molt idònia per treballar diverses competències com: la lingüística (per l’elaboració i redacció de les entrevistes, notícies i seccions diverses; i sobretot per treballar la comprensió oral, ja que permet millorar l’entonació i expressió dels alumnes en diferents registres); la competència d’aprendre a aprendre (pel fet de treballar en grups i la necessitat de coordinar esforços) i la competència artística (permet treballar certs conceptes treballats a l’aula i fomentar la recerca d’informació de diferents estils musicals, per oferir a l’alumne una àmplia visió del món musical actual).

Nivell: 1r ESO

Característiques del grup:
El contingut escollit per l’elaboració del projecte d’àudio és la secció d’entrevistes del programa musical de radio q estan elaborant durant el curs els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Balàfia (Eivissa) dins l’assignatura de Música.


Temporalització: 4 sessions

Planificació i desenvolupament:
Durant aquest curs els alumnes estan elaborant un programa de radio musical en diferents grups i on es treballen diferents seccions: entrevistes, noticies, llista de les cançons més escoltades, novetats, concursos (per guanyar entrades per concerts, camisetes i merchandising dels grups de moda), anuncis publicitaris, etc. Els alumnes han d’inventar en grups de 4 persones el nom del seu programa musical, on han de determinar la tendència musical d’aquesta, si ho faran de música electrònica, pop-rock, etc.
El fragment enregistrat s'ha treballat en 4 sessions: una primera sessió de planificació de cada grup i del contingut de cada emisora. Una segona sessió on han elaborat la primera secció del programa, l'entrevista a un artista conegut. En el cas del treball enregistrat és una entrevista a l'artista de moda Bruno Mars. Ells mateixos han redactat les preguntes i han fet una recerca de les respotes a internet. Una tercera sessió va correspondre a l'enregistrament de l'entrevista amb els propis alumnes. I una quarta sessió on han ajudat a la professora a dur a terme efectes de so i l'introducció de música de fons.

Valoració de l’aplicació:
La realització d'aquesta activitat ha resultat molt positiva per treballar la dinàmica de grups, el tractament de les TIC dins l'aula i per motivar a l'alumnat en dur a terme creacions musicals i radiofòniques pròpies. Han pogut treballar aspectes relacionats amb el so i les seves variants, un treball molt relacionat amb els primers conceptes estudiats en aquest trimestre.
La caputxeta vermella


El títol del conte es deu a què la protagonista sempre duu una caputxa vermella. El relat marca la contraposició entre el poble segur i el bosc perillós.
És un conte de transmissió oral. Charles Perrault va ser el primer que el va incloure en un volum de contes i posteriorment els germans Grimm varen fer la nova versió, que es relata a continuació.

dimarts, 6 de desembre de 2011

Los elefantes equilibristas

Projecte del taller de Contes digitals duit a terme amb alumnes de 6è de primària sobre contes de Gianni Rodari en llengua castellana. Aquesta gravació ha de formar part d'un muntatge audiovisual fet amb els dibuixos dels alumnes que han escanejat i muntats en un power point del qual aquesta serà la "banda sonora". Els ha costat molt perqe son alumnes amb dislèxia que han tingut que treballar el text escollit i preparar-lo amb antelació per superar les dificultats en la lectura en veu alta.
Treballa les competències en comunicació lingüística, tractament de la informació i competència digital, cultural i artística i aprendre a aprendre.

la cigala i la formiga

activitat a fer amb els alumnes d'eso
treballa la copètencia digital i la lingüística

Els tres porquets

S'han treballant les següents competències: linguística, cultural i artística, tractament de la informació i competència digital i aprendre a aprende.

No s'ha pogut fer la activitat amb l'alumnat ja que s'espera poder fer servir el tractament del so durant la segona avaluació pels alumnes d'informàtica de 4t.

La valoració és molt possitiva, ja que es bastant senzill fer-la i crec que els alumnes ho poden trobar molt interessant.


Conte "El peixet d'or"

dilluns, 5 de desembre de 2011

el lleó i el ratolí

Les competències que treballa són:
Competència lingüística, la digital, la d'autonomia i iniciativa personal

Els alumnes cerquen el test, el graben, li posen efectes i música de tal manera que aconsegueixen els efectes desitjats i treballes totes les cracterítiques relacionades amb el só que permet desenvolupar el programa

GRAVACIÓ: LA HIGIENE.


La gravació que han realitzat els alumnes de 5è forma part de tres projectes del centre:
 • Programació de TIC del 3r cicle.
 • Monogràfic “Bon dia i salut!” que es desenvolupa al centre.
 • Projecte “Què sona a Puig d'en Valls?”.
En les sessions de TIC programades,els alumnes han de fer un power point sobre la higiene amb la col·laboració del tutor/a al tercer cicle. Un grup de 8 alumnes de 5è A i B han realitzat la gravació del que formarà part del power point..
Els alumnes han realitzat la gravació de:
  • Text.
  • Efectes especials.
  • Música de fons.

Al final de power point s'incorporarà la gravació.

Aquesta gravació la incorporaran al bloc del TIC per a que els companys d'altres cicles la puguin escoltar.

El temade la higiene forma part del monogràfic del centre "bon dia i salut!"
Setembre-octubre: Alimentació.
Novembre-desembre: Hàbits d'higiene:
   • Infantil rutines a casa.
   • Primer cicle, rutines a l'escola.
   • Segons cicle, els polls la seua prevenció i eliminació.
   • Tercer cicle, la higiene i els olors corporals en aquesta edat.
    El power point elaborat s'ha de penjar en la pàgina web de l'escola.
La música de fons forma part del projecte “Què sona a Puig d'en Valls?”
  • Cada tres setmanes es treballa un compositor o grup i la seua producció.
  • Al mes d'octubre treballàrem Ressonadors i la cançó glossada, hi va haver una participació de Ressonadors a l'escola i els alumnes preparàrem “Anàrem a Sant Miquel” cançó popular d'Eivissa que sona amb boca closa durant la gravació.

La gravació s'ha realitzat en dues sessions de 45 minuts.

COMPETÈNCIES TREBALLADES:

  • Competència lingüística:
    Comunicació oral.
  1.2- Parlar per que altres escoltin i comprenguin
.- Habilitats per produir textos orals adequats en diferents situacions i amb diferents finalitats
.- Acceptar la comunicació als contextos.
          .- Desenvolupar-se en contextos diferents al propi.
    .- Adoptar decisions.
    .- Conviure.
     .- Disfrutar escoltant, llegint o expressant-se de forma oral-escrita.

Competència coneixemnt i interacció amb el món físic.

MILLORA I PRESERVACIÓ DE LES CONDICIONS DE VIDA PRÒPIA, DELS ALTRES I DE LA RESTA D’ESSERS VIUS.
.- Pràctica de valors. Dirigida a la millora i preservació de les condicions de la pròpia vida, de les altres persones i de la resta dels éssers vius.
      ,. Habilitats per actuar adequadament en diferents àmbits de la vida i del coneixement i per utilitzar els coneixements i els procediments al servei de les pràctiques que contribueixen a protegir el medi ambient i la salut.
..- La protecció de la salut, tant individual com col·lectiva.
.- Interioritzar els elements clau de la qualitat de vida de les persones.
Tractament de la informació i competència digital
1.- Emprar les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se, crcar, obtenir, processar i comunicar informació.
.- Coneixement i aplicació dels elements i de les ferramentes tècniques.
,. Habilitats per conèixer, seleccionar, tractar i utilitzar diferents ferramentes tecnològiques i les aplicacions i els elements principals d’un ordinador.
,. Accedir a la informació utilitzant tècniques i estratègies específiques.
.- Cercar, seleccionar, registrar, tractar i analitzar la informació.
.- Manejar estratègies per identificar i resoldre problemes habituals de software i hardware.
.- Fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles.
2.- Recerca i tractament de la informació
.- Dominar i aplicar en diferents situacions i contextos llenguatges específics bàsics: textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor.
.- Dominar les pautes de descodificació i transferència.
.- Aplicar en diferents situacions i contextos els diferents situacions i contextos
3.- Transformar la informació en coneixement.
Coneixement i aplicació.
- Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la, fer inferències i deduccions de diferents nivells de complexitat.
- Resoldre problemes de forma real de manera eficient.
- Prendre decisions.
- Treballar en entorns cooperatius.
- Aconseguir objectius i metes d’aprenentatge, treball i oci.
- Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques en funció de la seua utilitat per emprendre tasques.
- Processar i gestionar adequadament la informació.
- Comprendre i integrar la informació.

Comunicar la informació.
- Comunicar la informació i els coneixements.
- Usar les tecnologies de la informació i la comunicació com elements essencials per informar-se, aprendre i comunicar-se.
- Emprar diferents recursos expressius a més de les TICs.
- Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació com instrument de treball intel·lectual.
- Generar creacions responsables i creatives.
Competència cultural i artística

- Disposar d’habilitats de pensament, perceptives i comunicatives , de sensibilitat i sentit estètic per poder comprendre les manifestacions artístiques, valorar-les, emocionar-se i disfrutra-les.
- Tenir coneixement bàsic de les tècniques, recursos i codis dels diferents llenguatges artístics.
- Valorar la diversitat cultural.Estimar la creativitat en els diferents mitjans artístics: música, literatura, arts visuals i escèniques, arts populars.
- Desenvolupar habilitats de cooperació i de la realització d’experiències artístiques compartides per aconseguir un resultat final i valorar les aportacions pròpies i ajenes.
- Posar en funcionament la iniciativa, la imaginació, la creativitat per expressar-se mitjançant codis artístics.

Competència per aprendre a aprendre
1.1.-Coneixement de les pròpies capacitats intelectuals, emocionals i físiques.
Habilitats per:
- Valorar-se a sí mateix, tenir confiança en les seues possibilitats, actuar amb perseverança i decisió al tractar feines i assumir responsabilitats.
- Tenir consciència de les capacitats d’aprenentatge: atenció, concentració, memòria, comprensió i expressió lingüística, motivació de logros, etc
1.2.- Motivació i sentiment de competència personal.
Habilitats per:
- Identificar l’aprenentatge i el sebre com una necessitat que és necessària satisfer a través de la curiositat i el gust per aprendre i per compartir aquest aprenentatge.
- Conèixer les pròpies possibilitats i carències, treure profit de les primeres i motivar-se per superar les segones.
- Confiar amb un mateix.
.- Tenir una actitud positiva cap el canvi i la innovació.
Competència autonomia personal.
1.1.- Coneixement i confiança en si mateix i la pràctica de valors.
Habilitats per:
- Valorar-se a sí mateix i analitzar les possibilitats i limitacions.
- Tenir confiança en els pròpies possibilitats.
- Actuar amb perseverança i decisió en l’abordatge de tarees.
- Assumir riscs i i responsabilitats.
- Comprendre i actuar lliurement amb valors personals i socials democràtics.
- Tenir una visió estratègica dels rectes i de les oportunitats.

LA LLAR (microconte)


* Activitat no enregistrada amb alumnes.
Aquest text forma part d’una pràctica inclosa a un treball (inèdit) que es titula: L’educació intercultural a través de les practiques de dramatització. Es proposen un conjunt d’activitats pensades i estructurades per tractar la interculturalitat dins l'aula des d'una perspectiva vivencial, lúdica, participativa... és a dir, a través del teatre.
Aquesta activitat responia a una fase avançada del procés. A l’aspecte intercultural es tractava d’ampliar mirades, de veure situacions aparentment allunyades en l’espai i el temps que reflectien o reflecteixen situacions de marginació, persecució, allunyament forçós d’un espai, una llar, etc. En molt de casos això ha produït i  produeix desplaçaments massius de població, refugiats i exiliats. En aquest relat la referència a l’holocaust jueu pel nazisme pareix clara, però podria ser un camp de refugiats actual a qualsevol lloc del món. A l’aspecte teatral jugarien  a la lectura, a la introducció de diferents veus (narrador, mare, nina), a representar l’escena construint els personatges, un espai, un context. Però també, a debatre sobre on eren i per què, quina era la destinació del tren, com podia continuar la història i en un final (possible, probable, ideal, etc.)
La pràctica amb l'Audacity obriria una nova possibilitat de treball, pel fet d'enregistrar diferents veus, accents i tonalitats i, naturalment, d'estructurar propostes creatives diferenciades; així com treballar els sons i la música en directe. 
Mantenim que seria més important el procés, el treball en equip, que el resultat, però aquest tipus d'enregistrament permeten apreciar un resultat final a curt termini i per tothom a la vegada. Depenent de la situació i interessos del grup es podria avançar cap a formats de ràdio-novel·la. 

diumenge, 4 de desembre de 2011

Tres al·lotes fines

Titol : Tres al·lotes fines (Rondaia mallorquina recollida per Mn Antoni Mª Alcover)

Competències treballades:

- Competència lingüística.
- Competència cultural i artística.
- Competència del tractament de la informació i competència digital.
- Competència d'aprendre a aprendre.
- Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Alumnat: Alumnat de 1er d'ESO amb mancances tant a l'expressió com a la comprensióoral de la llengua catalana.

Justificació: Aquesta activitat està pensada per treballar amb aquells alumnes que presenten dificultats a l'expressió i comprensió oral,puguin així treballar a partir de textes breus, divertits i entretenguts aquestes parts del llenguatge,al mateix temps que poden treballar altres competències com ara la digital, cultural, aprendre a aprendre...

Temporalització: Una primera sessió per llegir i escollir la rondaia que s'acordi,una segona sessió per preparar l'activitat ( selecció dels personatges,renous, de fons i música de fons) i una tercera sessió per a dur a terme la gravació.

Valoració de l'activitat. L'activitat no és gaire dificil , la dificultat està en la sincronia de veus, música i renous de fons, però això s'assoleix amb la pràctica.diumenge, 27 de novembre de 2011

Entrevista als mestres.

      L'activitat consisteix en fer una entrevista a un mestre per part del alumnes en l'àrea de català de cinquè de primària (que tenen problemes en l'expressió oral i escrita del català per ser castellanoparlants) amb un guió de preguntes pue prèviament han treballat. Els costava prou l'expressió oral i a més davant un mestre i un micro pero amb prou d'assaig ha sortit bé. Les competències bàsiques que s'han fet servir són:

- Comunicació lingüística iaudiovisual.
- Tractament de la informació i competència digital.
- Aprendre a aprendre.
- Autonomía e iniciativa personal.dimecres, 23 de novembre de 2011

Conte del rei Artur

Competències bàsiques que treballa:

Comunicació lingüística i audiovisual
Tractament de la informació i competència digital
Aprendre a aprendre
Autonomia i iniciativa personal

Desenvolupament de l'experiència a l’aula amb el grup d’alumnes:

Nivell: Educació infantil
Cicle: nins i nines de 4 a 6 anys
Característiques del grup: molt interès per fer coses noves, participatiu i pacient
Temporització: 5 sessions
Planificació i desenvolupament:
1. Elecció del conte i adaptació
2. Sessions d'enregistrament: petits trossos que el mestre llegeix i els infants repeteixen. Després s'enganxen un rere l'altre per a formar-ne un de sol.
3. Retocs d'edició de l'enregistrament.
4. Elecció d'una música de fons i d'alguns efectes sonors.
5. Realització del muntatge final i retocs per a un bon acabat

Valoració de l’aplicació:
Ha estat una experiència molt positiva i que ha creat una gran motivació, sobretot pel fet d'enregistrar i escoltar la pròpia veu, i els efectes sonors que es poden aplicar per a modificar-la.
El fet de poder sentir el conte sencer com si l'haguessin enregistrat en una sola vegada, com si llegissin, ha fet que se sentissin importants.
A més, un relat de prínceps i cavallers, bruixots i espases,

LA POESIA A L'AULA DE PRIMÀRIA

TEMA: POESIA A L'AULA DE PRIMÀRIA.

TEXT A ENREGISTRAR: "EL VAMPIRET DRACULET" DE PONÇ PONS.

JUSTIFICACIÓ: Es pretén potenciar l'expressió i comunicació oral a més de treballar la poesía i la rima de manera lúdica i creativa.
Aquesta activitat s'ha realitzat amb alumnes de quart de primària.

TEMPORALITZACIÓ: Hem dedicat tres sessions per dur endavant aquest projecte .
 • A la primera, es tractava de llegir , comprendre i memoritzar la poesía.
 • A la segona sis nins/nines han enregistrat la poesía. Cada un, una estrofa. Després entre tots hem triat la música de fons i diferents renous relacionats amb cada estrofa.
 • Finalment , a l'hora de plàstica , cada alumne de la classe ha fet un auca amb sis vinyetes.
COMPETENCIES BÀSIQUES TREBALLADES:
 • Competència en comunicació lingüística.
 • Tractament de la informació i competència digital.
 • Competència per aprendre a aprendre.
 • Competència cultural i artística.


dimarts, 8 de novembre de 2011

Cuinam a la ràdio


Activitat

Tema: Cuina a la ràdio

Text a enregistrar: Una locutora de ràdio entrevista a una convidada que explica i elabora una recepta de cuina, concretament unes postres.
-          Salutació als oients i benvinguda a la convidada
-          Presentació de la recepta
-          Preguntes d’aclariment
-          Tast final

Justificació: Activitat dissenyada per millorar l’expressió oral i  la creativitat dels alumnes. S’ha triat l’entrevista com a modalitat per part dels alumnes, cosa que fa que estiguin més motivats.

Competències bàsiques implicades:
Competència en comunicació lingüística.
Tractament de la informació i competència digital.
Competència per aprendre a apredre.

Aquesta activitat ha estat desenvolupada per una alumna de 2n d'ESO. 

Se li va proposar la tasca i ella mateixa va triar el tema a tractar. Una vegada decicit que es faria un programa de cuina a la ràdio pactàrem el guió del diàleg, a partir de llavors començàrem fer proves de gravació fins que ens va sortir correcte. El fet que sigui una mica imporvisat fa que sigui més fresc que si fos llegit i que l'alumne hagi d'estar més concentrat per anar formant ràpidament un esquema mental del seu discurs a l'hora que el verbalitza. S'ha exigit que fos un discurs correcte, vigilant barbarismes i amb un vocabulari acurat.

Llavors gravàrem els sons i férem l'edició de manera conjunta. Triàrem la música d'inici i final i començàrem el muntatge.

El resultat ha estat satisfactori. L'alumne ha estat motivada en tot moment i el seu aprenentatge ha tengut repercussions, es va baixar l'audacity al seu ordinador i va fent proves. Se li ha obert una porta a futurs aprenentatges i possibilitats d'aprendre.

Per a que l'activitat sigui més enriquidora s'hauria d'haver desenvolupat en petit grup.

dilluns, 7 de novembre de 2011

Conte

Competències: comunicativa i digital.

No he pogut treballar aquest material amb els alumnes de classe.

divendres, 4 de novembre de 2011

El cicle de l'aigua

Competències bàsiques principals que treballa: C. en el coneixement i interacció amb el món físic, C. comunicativa, i Tractament de la informació i C. digital.

És un bon punt de partida per conscienciar l’alumnat que l’estalvi d’aigua és necessari. A part de fer-los entendre el cicle de l’aigua també vull descobrir com afecta el canvi climàtic en el cicle de l’aigua i preveure quines conseqüències pot tenir en el futur. A més, crec que és un punt de partida molt motivador que pot generar altres focus d’estudi sobre els processos naturals i també iniciar un debat sobre els nostres actes en el món que provoquen canvis molt greus en el seu funcionament.

No he treballat aquest material a classe amb el meu alumnat del present curs perquè les seves característiques (no estan alfabetitzats) no m'ho han permès.dijous, 10 de març de 2011

Locució

http://www.goear.com/listen/d887507/locucio-paola-meseguerAquesta és una locució de ràdio per entendre els conceptes de sistema operatiu i diferenciar-lo de programa d'aplicació. Esta dirigida a l'alumanat de primer de batxillerat de nocturn per a l'assignatura de Tecnologia de la informació i la comunicació.

dimecres, 9 de març de 2011

Llegenda d'un Castell de Mallorca

Una llegenda d'un castell de Mallorca, és un muntatge àudio per exemplificar el projecte que faran els alumnes de 4rt d'ESO a Informàtica
Enllaç a l'àudio

dimarts, 8 de març de 2011

Urlaubsort Mallorca- Entrevista

Aquesta activitat és un exemple del que poden fer els alumnes d'avançat d'alemany d'EOI amb el porgrama audacity.
Es tracta de fer un reportatge radiofònic amb entrevistes reals, elaborar les preguntes, fer el muntatge de les respostes i la música per tal de presentar-lo als companys i treballar així la comprensió auditiva en un nivell mitjà-alt.
Aquest tipus d'activitat té múltiples variants i no es imprescincible fer-la amb nadius. Qualsevol tema és vàlid perquè els alumnes entrevistin els companys i es faci feina amb la producció i amb la comprensió de textos orals.
El fet que hi hagi música de fons quan es parla, és una dificultat afegida, però li imprimeix realisme, ja que és un efecte que s'emplea bastant en aquest tipus de reportatges.

En aquest cas, i com que no es podien fer les entrevistes a gent pel carrer, ja hagut una recerca d'opinions reals sobre Mallorca a internet (blogs, etc). S'han seleccionat unes quantes (s'ha treballat també la part de comprensió lectora per part del grup que feia el reportatge) i s'han enregistrat donant-los efectes. Es treballa així també la pronúncia.

El grup elabora preguntes pels companys (verdader/fals; comprensió d'algun detall / comprensió general).

Es corregeix.

S'evalua als alumnes que han fet el reportatge, la qualitat d'aquest. Als alumnes que han fet la comprensió auditiva, el nivell d'aquesta.

dilluns, 7 de març de 2011

Sense por a la tècnica
La següent activitat va dirigida a alumnes de segon cicle de 4t de l’ ESO. És un grup de 15 alumnes que estan predisposats a treballar i a participar amb les activitats que preparen els professors, són alumnes molt inquiets i amb moltes ganes d'aprendre. Aquesta activitat la farem durant 4 sessions .
En la primera es gravarà l'entrevista.
En la segona llegirem i farem una comprenssió lectora guiada amb unes preguntes per a fer-los reflexionar sobre el tema que ocupa l'entrevista.
En la tercera analitzarem l'estructura externa, el tipus de text, en aquest cas l'entrevista, i les seves característiques i també la compararem amb altres tipus de textos
En la quarta, els alumnes intentaran posar en pràctica tot allò que han aprés i faran ells mateixos amb grups de tres persones una entrevista. Elegiran un tema, una persona per entrevistar-la i prepararan les preguntes amb ajuda del professor. Aquesta entrevista serà gravada per a després escoltar-la tots els alumnes a classe.

L’entrevista escollida es d’una sociòloga encarregada de dos projectes de formació professional per a al•lotes a Alemanya, encaminats a afavorir la inclusió de les dones en professions masculines. En l’entrevista titulada “Sense por a la tècnica”. Annemarie Cordes parla dels obstacles que les dones troben en les professions atípiques. L'objectiu és que l’alumnat aprengui, per una part què és i quines parts ha de tenir l’entrevista, i que en aquest tipus de comunicació oral, han de tenir cura del llenguatge utilitzat, el lèxic, el ritme, el to de veu... Per altra banda utilitzarem aquesta entrevista per a introduir el tema de les professions i quina desitgen exercir en la vida adulta, que cada vegada tenen més a prop. Els farem reflexionar sobre: quines professions estan lligades a papers tradicionalment desenvolupats per dones en l'àmbit privat?, quines gaudeixen de major prestigi social?, quines qualitats es precisen per a exercir les unes i les altres?, Semblen totes igualment valuoses? Són valorades en la mateixa mesura en la societat?...

Respecte a les competències bàsiques que tractarem seran: la competència en comunicació lingüística, és a dir utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita i con a instrument d'aprenentatge, interacció amb el món físic, competència digital i tractament de la informació,buscar , obtenir, processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement, selecció d'informació i ús i transmissió en diferents suports, incloent les noves tecnologies; competència social i ciutadana, per a comprendre la realitat social del món en què viuen, competència per aprendre de forma autònoma al llarg de la vida i autonomia i iniciativa personal, possibilitat d'optar per un criteri propi i dur endavant les iniciatives necessàries per a desemvolupar l'opció triada i fer-se responsable d'ella a l'àmbit personal, laboral i social.

dissabte, 5 de març de 2011

Conte de la lletra T: En Toni i en Tomeu


Dirigit a primer de primaria, aquest és un conte inventat sobre la lletra T, cada setmana en feim un diferent per treballar la comprensió lectora i la lectoescritura (amb unes fitxes sobre el conte)

No he pogut fer l'enregistrament amb els nins, però la idea és fer-ho amb la seva veu i després entre tots triar quin tipus de música i efectes anirien bé segons cada situació

Les competències bàsiques que més es treballen son: Comunicació lingüística, coneixement i interacció amb el món físic, tractament de la informació i competència digital

Tota la classe s'ha mostrat molt motivada per l'activitat.

Spotcolar Nins

"Spotcolar" seria la simulació d'un programa esportiu fet per nins. Aquí teniu un exemple de muntatge fet per dos nins de primària que simula una entrevista a una jugadora que acaba de jugar un partit.
Esper que us doni idees del que podem fer!

Conte 'The Ant and the Grasshopper'

Aquesta activitat va dirigida a alumnes d'Intermedi 2 d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes. L'objectiu d'aquest exercici és practicar l'entonació i la pronunciació en la llengua estrangera, així com aprendre a fer enregistraments de la seva veu per poder escoltar-se i auto corregir-se.

La Laura i en Joan es capbussen a les Illes Medes

Els contes de "La Laura i en Joan" són petites històries que acosten el món de la recerca als nostres fillets i en fomenten la seva vocació científica. Les temàtiques abarquen la paleontologia, biologia de conservació, nanotecnologia entre d'altres.

He escollit aquest conte amb la idea d'introduir la unitat didàctica dels animals invertebrats de 1r d'ESO. El fragment l'han gravat un parell d'alumnes voluntaris del grup.

Esper que el muntatge us agradi.

Així doncs, deixau-vos capbussar a les Illes Medes ;)


L'extraterrestre

Aquesta activitat està pensada per alumnes de 3er cicle de primària.
Les competències que es treballen són bàsicament la Competència Digital i Audiovisual, la Competència en Comunicació Lingüística (lectura, producció escrita, oral...) i la Competència d'aprendre a aprendre (treball en equip per elaborar textos i diàlegs).
L'activitat està pensada per a que es dugui a terme en grups de quatre, així cada alumne participa en l'enregistrament. Els alumnes són els creadors: inventen el conte, trien la música de fons, els efectes sonors, els personatges, etc. Una activitat posterior pot ser la d'escenificar el conte.
Trob que és una activitat molt productiva i que alhora motiva i diverteix molt als nins i nines.

divendres, 4 de març de 2011

La bruixa desorientada

He triat un conte perquè crec que és una de les tasques més motivadores per dur a terme amb els nins emprant l´Audacity. Es tracta d´un conte original d´una alumna que pertany a un llibre de contes infantils El va escriure per motiu d´un concurs i forma part d´un recull de contes creat per alumnes de Primària de les Illes Balears.El ratolí i el lleó.

Per realitzar el muntatge he escollit un conte. Aquesta activitat l'he realitzada tota sola, sense enregistrament de l'alumnat però aprofitant els recursos del programa.

El motiu pel que he triat un conte és pel fet que consider que els contes són una eina molt important i profitosa per transmetre , principalment, valors, als infants. A més a més, pot ser un recurs didàctic molt dinàmic i entretengut.

Aquest conte, en especial, ens mostra que no hem de menysprear l’ajuda de ningú per molt dèbil que sembli l’altre. Sempre és bo, comptar amb l’ajuda de qualcú al nostre voltant.

Faula l'ase vestit de lleó

En aquesta faula es treballen les competències següents:
 • Comunicació lingüística
 • Coneixement i interacció amb el món físic
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Social i ciutadana
 • Aprendre a aprendre
 • Autonomia i iniciativa personal
L'activitat forma part de dues assignatures, la de tecnologia a eso i la tutoria.
A l'assignatura de tecnologia els alumnes han gravat les vaus i han cercat els efectes de so per internet(no hem tingut temps de gavar-los).
A la tutoria els alumnes han escoltat el resultat del seu treball i han treballat la faula aplicant-la a situacions quotidianes de la casse.

EL GALL DE LES BOTES GROGUES

Degut que les meves classes són individuals (professor de clarinet al Conservatori) i no tenc grups, he treballat tot sol. La meva experiència del curs ha estat molt positiva, ja que hem aprés a manejar el programa audacity el qual te dóna moltes possibilitats per muntar projectes.

dijous, 3 de març de 2011

Audacity i els lleons

A la fi he aconsseguit pujar el muntatge d'audio!!
Aquest treball no l'he fet amb els alumnes sino a casa, amb sa dona i els nins. Ja vaig triar una història que justificàs l'us de molts efectes sonors i moltes veus; un conte que transcorr a la selva, amb molts d'animals.
He aplicat diversos efectes per a modificar les veus dels personatges i per a lograr determinats efectes expressius. També he fet servir clips d'audio i músiques devallats d'Internet.
Quan vaig fer la gravació de les veus me varen sortir moltíssimes pistes i no era pràctic per treballar, així que vaig agrupar tots els clips de cada personatge a una sola pista i tot va anar millor. També vaig tenir qualque problema amb les diferents qualitats dels sons, però a l'Audacity es pot ressamplejar els clips i ho vaig poder arreglar.
La utilitat multipista de l'Audacity ha resultat molt útil i el resultat està equilibrat en quant a volums, ritme, etc... He quedat bastant content i ha estat molt divertit.

los tres cerditos

És un conte que intenta fomentar que s'ha d'ajudar a les persones i sobretot que no hem de tenir mandra a l'hora de fer les coses.
Aquest conte ha estat l'eina per fer servir l'audicity i utilitzar-lo, veient algunes de les seves utilitats.
- L'autonomia personal.
- La competència en comunicació lingüística.
- La competència per aprendre a aprendre.

Jack i la mongetera màgica

L'elaboració d'aquest conte està adreçat a alumnes de 4t ESO. S'utilitzaran hores d'activitat d'estudi per elaborar aquest projecte interdisciplinar i que permet la coordinació entre diferents departaments (Català, tecnologia, ...).
En aquesta activitat es treballaran les següents CB:
C. Lingüística.
C. Digital.
C. Artística.
C. Aprendre a aprendre
Consulta conte

RÀDIO EDUCACIÓ

Hola, el meu muntatge és una prova d'una hipotètica ràdio dedicada a l'Educació ; he triat fer un informatiu del dia 10 de Febrer, dia en que alguns centres van fer activitats per reivindicar el català a les escoles

Com que dons classe a CFGS de Fotografia artística, no he pogut fer-ho amb alumnes, però una iniciativa així, en un mòdul d'audiovisuals seria uan pràctica perfecte pels alumnes, treballant tant les habilitats tècniques , com les relacionades amb la comunicació, lingüística.

dimecres, 2 de març de 2011

Conte popular dels 3 porquets

He escollit un conte perquè normalment a les aules d’infantil s’empra molt sovint com a eina imprescindible en el quefer diari ja que com a recurs didàctic serveix per crear un clima relaxat i màgic al mateix temps que permet assimilar uns continguts determinats que com a mestres ens hem programat.

Penso que a través dels contes, sobretot en la primera infància, es canalitzen molts dels sentiments, les emocions, els pensaments, les aspiracions col·lectives, els dubtes, les angoixes i les pors (el personatge del llop) propis de persones que encara no tenen prou clars els límits entre realitat i fantasia.

He triat el conte dels “Tres porquets” perquè, a més de ser un conte conegut pels infants, és un conte popular i es converteix en un recurs genial per introduir els infants en la realitat social i lingüística de la seva comunitat a partir d’expressions pròpies de la nostra llengua.Les competències que més es treballen són les següents:

- Lingüística

- Tractament d'informació i competència digital

- Social i ciutadana

- Cultural i artística


Esper que us agradi!