dilluns, 7 de març de 2011

Sense por a la tècnica
La següent activitat va dirigida a alumnes de segon cicle de 4t de l’ ESO. És un grup de 15 alumnes que estan predisposats a treballar i a participar amb les activitats que preparen els professors, són alumnes molt inquiets i amb moltes ganes d'aprendre. Aquesta activitat la farem durant 4 sessions .
En la primera es gravarà l'entrevista.
En la segona llegirem i farem una comprenssió lectora guiada amb unes preguntes per a fer-los reflexionar sobre el tema que ocupa l'entrevista.
En la tercera analitzarem l'estructura externa, el tipus de text, en aquest cas l'entrevista, i les seves característiques i també la compararem amb altres tipus de textos
En la quarta, els alumnes intentaran posar en pràctica tot allò que han aprés i faran ells mateixos amb grups de tres persones una entrevista. Elegiran un tema, una persona per entrevistar-la i prepararan les preguntes amb ajuda del professor. Aquesta entrevista serà gravada per a després escoltar-la tots els alumnes a classe.

L’entrevista escollida es d’una sociòloga encarregada de dos projectes de formació professional per a al•lotes a Alemanya, encaminats a afavorir la inclusió de les dones en professions masculines. En l’entrevista titulada “Sense por a la tècnica”. Annemarie Cordes parla dels obstacles que les dones troben en les professions atípiques. L'objectiu és que l’alumnat aprengui, per una part què és i quines parts ha de tenir l’entrevista, i que en aquest tipus de comunicació oral, han de tenir cura del llenguatge utilitzat, el lèxic, el ritme, el to de veu... Per altra banda utilitzarem aquesta entrevista per a introduir el tema de les professions i quina desitgen exercir en la vida adulta, que cada vegada tenen més a prop. Els farem reflexionar sobre: quines professions estan lligades a papers tradicionalment desenvolupats per dones en l'àmbit privat?, quines gaudeixen de major prestigi social?, quines qualitats es precisen per a exercir les unes i les altres?, Semblen totes igualment valuoses? Són valorades en la mateixa mesura en la societat?...

Respecte a les competències bàsiques que tractarem seran: la competència en comunicació lingüística, és a dir utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita i con a instrument d'aprenentatge, interacció amb el món físic, competència digital i tractament de la informació,buscar , obtenir, processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement, selecció d'informació i ús i transmissió en diferents suports, incloent les noves tecnologies; competència social i ciutadana, per a comprendre la realitat social del món en què viuen, competència per aprendre de forma autònoma al llarg de la vida i autonomia i iniciativa personal, possibilitat d'optar per un criteri propi i dur endavant les iniciatives necessàries per a desemvolupar l'opció triada i fer-se responsable d'ella a l'àmbit personal, laboral i social.