dilluns, 5 de desembre de 2011

GRAVACIÓ: LA HIGIENE.


La gravació que han realitzat els alumnes de 5è forma part de tres projectes del centre:
 • Programació de TIC del 3r cicle.
 • Monogràfic “Bon dia i salut!” que es desenvolupa al centre.
 • Projecte “Què sona a Puig d'en Valls?”.
En les sessions de TIC programades,els alumnes han de fer un power point sobre la higiene amb la col·laboració del tutor/a al tercer cicle. Un grup de 8 alumnes de 5è A i B han realitzat la gravació del que formarà part del power point..
Els alumnes han realitzat la gravació de:
  • Text.
  • Efectes especials.
  • Música de fons.

Al final de power point s'incorporarà la gravació.

Aquesta gravació la incorporaran al bloc del TIC per a que els companys d'altres cicles la puguin escoltar.

El temade la higiene forma part del monogràfic del centre "bon dia i salut!"
Setembre-octubre: Alimentació.
Novembre-desembre: Hàbits d'higiene:
   • Infantil rutines a casa.
   • Primer cicle, rutines a l'escola.
   • Segons cicle, els polls la seua prevenció i eliminació.
   • Tercer cicle, la higiene i els olors corporals en aquesta edat.
    El power point elaborat s'ha de penjar en la pàgina web de l'escola.
La música de fons forma part del projecte “Què sona a Puig d'en Valls?”
  • Cada tres setmanes es treballa un compositor o grup i la seua producció.
  • Al mes d'octubre treballàrem Ressonadors i la cançó glossada, hi va haver una participació de Ressonadors a l'escola i els alumnes preparàrem “Anàrem a Sant Miquel” cançó popular d'Eivissa que sona amb boca closa durant la gravació.

La gravació s'ha realitzat en dues sessions de 45 minuts.

COMPETÈNCIES TREBALLADES:

  • Competència lingüística:
    Comunicació oral.
  1.2- Parlar per que altres escoltin i comprenguin
.- Habilitats per produir textos orals adequats en diferents situacions i amb diferents finalitats
.- Acceptar la comunicació als contextos.
          .- Desenvolupar-se en contextos diferents al propi.
    .- Adoptar decisions.
    .- Conviure.
     .- Disfrutar escoltant, llegint o expressant-se de forma oral-escrita.

Competència coneixemnt i interacció amb el món físic.

MILLORA I PRESERVACIÓ DE LES CONDICIONS DE VIDA PRÒPIA, DELS ALTRES I DE LA RESTA D’ESSERS VIUS.
.- Pràctica de valors. Dirigida a la millora i preservació de les condicions de la pròpia vida, de les altres persones i de la resta dels éssers vius.
      ,. Habilitats per actuar adequadament en diferents àmbits de la vida i del coneixement i per utilitzar els coneixements i els procediments al servei de les pràctiques que contribueixen a protegir el medi ambient i la salut.
..- La protecció de la salut, tant individual com col·lectiva.
.- Interioritzar els elements clau de la qualitat de vida de les persones.
Tractament de la informació i competència digital
1.- Emprar les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se, crcar, obtenir, processar i comunicar informació.
.- Coneixement i aplicació dels elements i de les ferramentes tècniques.
,. Habilitats per conèixer, seleccionar, tractar i utilitzar diferents ferramentes tecnològiques i les aplicacions i els elements principals d’un ordinador.
,. Accedir a la informació utilitzant tècniques i estratègies específiques.
.- Cercar, seleccionar, registrar, tractar i analitzar la informació.
.- Manejar estratègies per identificar i resoldre problemes habituals de software i hardware.
.- Fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles.
2.- Recerca i tractament de la informació
.- Dominar i aplicar en diferents situacions i contextos llenguatges específics bàsics: textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor.
.- Dominar les pautes de descodificació i transferència.
.- Aplicar en diferents situacions i contextos els diferents situacions i contextos
3.- Transformar la informació en coneixement.
Coneixement i aplicació.
- Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la, fer inferències i deduccions de diferents nivells de complexitat.
- Resoldre problemes de forma real de manera eficient.
- Prendre decisions.
- Treballar en entorns cooperatius.
- Aconseguir objectius i metes d’aprenentatge, treball i oci.
- Avaluar i seleccionar noves fonts d’informació i innovacions tecnològiques en funció de la seua utilitat per emprendre tasques.
- Processar i gestionar adequadament la informació.
- Comprendre i integrar la informació.

Comunicar la informació.
- Comunicar la informació i els coneixements.
- Usar les tecnologies de la informació i la comunicació com elements essencials per informar-se, aprendre i comunicar-se.
- Emprar diferents recursos expressius a més de les TICs.
- Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació com instrument de treball intel·lectual.
- Generar creacions responsables i creatives.
Competència cultural i artística

- Disposar d’habilitats de pensament, perceptives i comunicatives , de sensibilitat i sentit estètic per poder comprendre les manifestacions artístiques, valorar-les, emocionar-se i disfrutra-les.
- Tenir coneixement bàsic de les tècniques, recursos i codis dels diferents llenguatges artístics.
- Valorar la diversitat cultural.Estimar la creativitat en els diferents mitjans artístics: música, literatura, arts visuals i escèniques, arts populars.
- Desenvolupar habilitats de cooperació i de la realització d’experiències artístiques compartides per aconseguir un resultat final i valorar les aportacions pròpies i ajenes.
- Posar en funcionament la iniciativa, la imaginació, la creativitat per expressar-se mitjançant codis artístics.

Competència per aprendre a aprendre
1.1.-Coneixement de les pròpies capacitats intelectuals, emocionals i físiques.
Habilitats per:
- Valorar-se a sí mateix, tenir confiança en les seues possibilitats, actuar amb perseverança i decisió al tractar feines i assumir responsabilitats.
- Tenir consciència de les capacitats d’aprenentatge: atenció, concentració, memòria, comprensió i expressió lingüística, motivació de logros, etc
1.2.- Motivació i sentiment de competència personal.
Habilitats per:
- Identificar l’aprenentatge i el sebre com una necessitat que és necessària satisfer a través de la curiositat i el gust per aprendre i per compartir aquest aprenentatge.
- Conèixer les pròpies possibilitats i carències, treure profit de les primeres i motivar-se per superar les segones.
- Confiar amb un mateix.
.- Tenir una actitud positiva cap el canvi i la innovació.
Competència autonomia personal.
1.1.- Coneixement i confiança en si mateix i la pràctica de valors.
Habilitats per:
- Valorar-se a sí mateix i analitzar les possibilitats i limitacions.
- Tenir confiança en els pròpies possibilitats.
- Actuar amb perseverança i decisió en l’abordatge de tarees.
- Assumir riscs i i responsabilitats.
- Comprendre i actuar lliurement amb valors personals i socials democràtics.
- Tenir una visió estratègica dels rectes i de les oportunitats.