dilluns, 8 de març de 2010

Entrevista

Amb motiu del XX aniversari de l´ IES Josep Sureda I Blanes, els alumnes de la assignatura optativa de 3r d´ESO Imatge i Expressio proposan la realització de petits muntatges audiovisuals, en els quals volen entrevistar a diferents membres de la nostra comunitat educativa, enregistrant les entrevistes amb imatges i so.

Aquesta activitat desenvolupa les següents competències:
Competència en comunicació lingüistica: Elaboració d´un qüestionari previ i realització d´una entrevista.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Relacionar-se amb altres persones, organitzar un treball en equip, distribuir funcions, resoldre aspectes tècnics per aconseguir duur a terme la entrevista.
Tractament de la informació i competencia digital: ús de camara de fotos, video i grabadora de veu, processament dels arxius amb programari informàtic, gestió dels continguts i procediments informatius.
Competencia cultural i artística: fonaments del llenguatge audiovisual, criteri estètic en la realització de imatges, coneixement de recursos expressius, creativitat en el plantejament de projectes.
Autonomia i Iniciativa personal : interès per a la adquisicio de noves destreses per duur a terme un projecte en les seves diferents fases.