dimarts, 15 de febrer de 2011

El barroc musical

Activitat realitzada amb alumnes de 3r amb continguts propis del curs dins l'àrea de música. Amb aquesta eina volem proporcionar a l'alumne un recurs que pot tenir la seva aplicació fora del Centre amb la finalitat de reforçar l'aprenentatge significatiu i complementant l'expositiu. A la vegada se fa audició dels instruments i obres més significatives del periode. Com a primera experiència, podem dir que la competència de aprendre a aprendre, és assolida, juntament amb d'altres com ara són la cultural i artística, autonomia i iniciativa personal...